Autor Kateřina Kazdová

O autorovi

ZÁSADY PROVOZU ŠKOLY

Zásady provozu školy ve školním roce 2020/20201 vzhledem ke Covid -19 doprovod dětí do tříd – pouze 1 zákonný zástupce dodržování zvýšené osobní hygieny – při vstupu do MŠ dezinfekce předat dítě v co nejkratším čase, dotýkat se všeho co nejméně nahlásit paní učitelkám aktuální telefonní kontakt dítě přivádět pouze zdravé při příznacích infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka,...

Celý článek

RODIČE POZOR!

Vyjádření KHS ze dne 10.9 2020: U testovaného dítěte nebyla prokázána nákaza! Do odvolání zůstanou v platnosti zvýšená hygienická opatření: nevstupovat do MŠ s výjimkou rodičů nových malých dětí předávat velké děti u hlavního vchodu odpoledne dle situace vyzvedávat děti na školní zahradě                                   ...

Celý článek

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

Na doporučení KHS bude plánovaná schůzka s rodiči dne 10.9 zrušena! Základní informace ohledně třídní schůzky dostanete v písemné podobě.  Ostatní informace ohledně provozu mateřské školy najdete na webových stránkách ve školním řádu, včetně dodatků týkající se prevence šíření Covidu 19.

Celý článek

SCHŮZKA RODIČŮ

Vážení rodiče, rádi bychom vás pozvali na schůzku rodičů v naší školce. Tématem schůzky budou informace provozu mateřské školky a organizace školního roku 2020/2021. Schůzky pro smíšené třídy tzn. třída Kukaček, Slavíků a Sýkorek se uskuteční ve čtvrtek 10.9 od 15,30 hod. ve třídě Slavíků. Schůzka se týká především rodičů nových dětí! Budeme se na vás těšit!

Celý článek

Pravidla pro přístupnost webových stránek

Ty­to in­ter­ne­to­vé strán­ky se v ma­xi­mál­ní mí­ře sna­ží na­pl­nit pra­vi­dla pří­stup­né­ho webu pro úče­ly no­ve­ly zá­ko­na č. 365/2000 Sb., o in­for­mač­ních sys­té­mech ve­řej­né sprá­vy, pro­ve­de­nou zá­ko­nem č. 81/2006 Sb. Při je­jich tvor­bě by­ly re­spek­to­vá­ny nor­my a spe­ci­fi­ka­ce, kte­ré za­jiš­ťu­jí kom­pa­ti­bi­li­tu s běž­ně vy­u­ží­va­ný­mi webo­vý­mi pro­hlí­že­či. Struk­tu­ra in­for­ma­cí i ovlá­da­cích prv­ků by ne­mě­la ob­sa­ho­vat pře­káž­ky, kte­ré zne­snadňují pro­hlí­že­ní to­ho­to webu han­di­ca­po­va­ným uži­va­te­lům. Po­kud...

Celý článek

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

Vážení rodiče nových dětí, máme pro vás informace týkající se nástupu dětí do naší mateřské školy. Prosíme o příchod nejpozději do 7,45 hod. Dětem na první den stačí pouze přezůvky. Bližší informace týkající se potřebných formalit k prvním dnům získáte u  paní učitelek na jednotlivých třídách. Těšíme se na vás! Vaše paní učitelky  

Celý článek

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Vážení rodiče předškoláků, rádi bychom pozvali vás a naše předškoláčky na oficiální rozloučení se školkou, Rozloučení proběhne na zahrádce naší mateřské školy v pondělí 31.8 2020 od 15,30 hod. Děti čeká krátké představení divadla Krabice k tématu loučení se školkou a poté proběhne slavnostní šerpování, přípitek dětským šampusem a rozloučení s paní učitelkami. Moc se na vás s dětmi budeme těšit! Prosíme jen o zpětné potvrzení...

Celý článek

Vyrovnání stravování předškoláků

Vážení rodiče předškolních dětí, vzhledem k tomu, že situace s docházkou dětí do naší mš není standardní, prosíme rodiče předškoláků, aby si do konce měsíce tzn. do 30.6 2020 přišli v dopoledních hodinách (do 11,00 hod.) vyrovnat doplatek popř. nedoplatek za stravování vašich dětí. Pokud tak neučiní do konce měsíce, bude rodičům přeplatek zaslán na jejich bankovní účet. Děkujeme za pochopení!

Celý článek

Hláska Š

Celý článek

Motýlci a včelky

https://www.vytvarne-navody.cz/7-tipu-na-motyli-tvoreni/ http://vytvarna-vychova.cz/tag/hmyz/        

Celý článek