Projekt Jazykové hrátky

Již několik let se zaměřujeme na logopedickou prevenci našich dětí. Paní učitelky, které absolvovaly studium k prohloubení odborné kvalifikace „Kurz primární logopedické prevence“ ,  se u dětí zaměřují především na procvičování správné výslovnosti a řečového projevu. Zároveň upozorňují rodiče na vyhledávání odborné péče u dětí, které vykazují některou řečovou vadu, spolupracují s odborníky z PPP Teplice. Velice důležitá je komunikace a spolupráce s rodiči !

Logopedické – jazykové hrátky jsou zaměřeny především na :

  • Rozvoj a nácvik správné výslovnosti
  • Dechová a hlasová cvičení
  • Procvičování motoriky mluvidel
  • Rozvoj a nácvik komunikačních dovedností
  • Cvičení na rozvoj fonematického sluchu (rozlišování hlásek ve slově)
  • Rozvoj sluchové a hlasové percepce, slovní zásoby, logického myšlení, koncentrace pozornosti