LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Již několik let se systematicky zaměřujeme na logopedickou prevenci našich dětí a to zejména dětí ve středním a předškolním věku. Paní učitelky, které v rámci logopedické prevence s dětmi pracují získaly řádnou kvalifikaci Logopedického preventisty. Tyto paní učitelky se v rámci svých tříd u vytypovaných dětí zaměřují především na cvičení správné výslovnosti a řečového projevu. Zároveň upozorňují rodiče na vyhledání odborné péče u dětí, které vykazují některou z druhů řečových vad. Samozřejmě je velice důležitá komunikace a spolupráce s rodiči!  Logopedie probíhá ve všech třídách vždy v úterý nebo ve čtvrtek v době odpoledního odpočinku a je zaměřena především na:

  • rozvoj a nácvik správné výslovnosti
  • dechová a hlasová cvičení
  • cvičení motoriky mluvidel
  • nácvik komunikačních dovedností
  • cvičení na rozvoj fonematického sluchu ( rozlišování hlásek ve slově)
  • rozvoj sluchové a zrakové percepce, slovní zásoby, logického myšlení, koncentrace pozornosti