ZÁSADY PROVOZU ŠKOLY

Zásady provozu školy ve školním roce 2020/20201 vzhledem ke Covid -19

  • doprovod dětí do tříd – pouze 1 zákonný zástupce
  • dodržování zvýšené osobní hygieny – při vstupu do MŠ dezinfekce
  • předat dítě v co nejkratším čase, dotýkat se všeho co nejméně
  • nahlásit paní učitelkám aktuální telefonní kontakt
  • dítě přivádět pouze zdravé
  • při příznacích infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, hlavy, kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti a čichu, změny na kůži, opary apod.) nebude dítě vpuštěno do třídy
  • pokud nastanou příznaky infekčního onemocnění během dne, paní učitelka okamžitě izoluje dítě, informuje rodiče o nutnosti bezodkladného okamžitého vyzvednutí dítěte z MŠ
  • při příznacích infekčního onemocnění dítěte rodič telefonicky kontaktuje lékaře, který rozhodne o dalším postupu